divendres, 27 de juny de 2008

LLENGÜES Continguts 2n

Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

· Gestió fluida i espontània de les interaccions orals escrites i audiovisuals per a
la realització de les tasques acadèmiques i per a la construcció del coneixement.

· Ús de les estratègies necessàries per adequar-se en cada moment als altres
participants en la interacció i per col·laborar eficaçment amb ells i elles, sigui quin sigui el domini que tinguin de la llengua.

· Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o intervenir en el
moment adequat i col·laborant perquè la interacció sigui reeixida; i per defensar els punts de vista personals amb precisió i respecte vers les altres persones.

· Participació en converses i discussions amb flexibilitat i eficàcia, matisant les
pròpies opinions i responent adequadament en situacions d’humor, doble sentit,
formals o de caire col·loquial.

Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals

· Observació atenta de la varietat de discursos, identificació del registre
lingüístic i del gènere o tipologia, si escau, i anàlisi pragmàtica dels discursos per a una captació rigorosa del contingut, a fi d’adoptar una posició crítica en la seva interpretació.

· Lectura i treball sistemàtic de diversos discursos, amb interpretació guiada de
les idees complexes i posicionament crític davant el text literari, els mitjans de
comunicació o altres.

· Identificació i contextualització de manifestacions mediàtiques diverses, amb
atenció especial a l’estructura dels gèneres literaris i periodístics.

· Interpretació crítica de textos literaris, dels mitjans de comunicació i de la vida acadèmica on es desenvolupin missatges amb referències socioculturals complexes.

· Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i de les
biblioteques virtuals.

Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals

· Cerca i elaboració de conceptes o idees útils per a l’organització i per al
desenvolupament general del discurs, i posicionament o comentari crític sobre la informació elaborada.

· Coneixement i ús de les tècniques de maneig de les idees per a l’elaboració
de discursos, aplicant els coneixements adquirits també en altres matèries: presa d’apunts, pluja d’idees, ordenació en esquemes i mapes conceptuals, etc.

· Planificació de l’estructura del discurs en relació amb els gèneres dins de
cada registre, fonamentalment en els dels mitjans de comunicació.

· Organització del discurs en funció de l’ús de recursos verbals i no verbals
(audiovisuals) de suport, atenent al nivell d’interacció amb altres parlants (dialèctica, correcció, assertivitat).

· Coneixement i ús de les tècniques de comunicació audiovisual, tot relacionant
els elements verbals i no verbals amb l’expressió i la presentació de les idees,
experiències o sentiments.

· Elaboració de missatges orals, escrits i audiovisuals a partir de les estructures
de cadascuna de les tipologies textuals o audiovisuals concretes.

· Aplicació de la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, coherència, cohesió i correcció) com a base de regulació en l’elaboració de les produccions pròpies i en la seva presentació final.

Coneixements per a la millora de la comprensió i expressió

· Anàlisi i reconeixement de les exigències dels diferents tipus de text que
possibiliti la interiorització de les diverses regles de funcionament i el seu ús
conscient.

· Aplicació reflexiva de les característiques lingüístiques segons les diferents
necessitats discursives: persuasió, explicació, mandat, expressió de l’opinió pròpia, narració, descripció objectiva de fets o situacions...

· Ús de connectors, tant per fer front a les necessitats anafòriques per aconseguir la cohesió textual, com dels marcadors de les relacions entre els diferents segments significatius (adverbis, locucions, conjuncions, preposicions,
etc.).

· Anàlisi de les relacions significatives entre les paraules en relació amb la
coherència dels textos i la seva adequació al context, amb una atenció especial als contextos acadèmics i socials.

· Reconeixement dels diferents nivells d’ús de la llengua i de les necessàries
convencions que cada utilització comporta.

· Ús de les normes ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques en la realització
dels textos propis.

· Reconeixement i ús dels recursos lingüístics i paralingüístics d’inclusió dels
discursos i les aportacions dels altres en el propi (citacions, referències...).

· Reconeixement i ús de la correlació entre la imatge, el so, el gest i la paraula
en els productes comunicatius orals i audiovisuals.

· Capacitat d’utilitzar els coneixements sobre el funcionament de la llengua per
a l’autoavaluació i correcció de les produccions pròpies.

Dimensió de recerca i tractament de la informació

· Elaboració de textos en la realització dels quals calgui la captació, selecció
processament i interpretació de dades i la comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels resultats.

· Identificació i localització de la informació contrastant el rigor i la credibilitat.

· Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses informacions
i ampliant el coneixement.

· Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients.

· Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del
coneixement dels canals de difusió.

· Ús de les eines TIC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement.

· Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (conèixer la
forma adequada de respectar els drets d’autoria, de citar adequadament les fonts consultades seguint alguna norma acceptada, d’ús ètic de la informació
obtinguda...).

Dimensió plurilingüe i intercultural

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

· Estratègies per a l’anàlisi dels recursos verbals i no verbals de les llengües
que s’utilitzen en la construcció de la comunicació o discurs oral, escrit o audiovisual.

· Coneixement dels trets comuns i diferencials de les llengües, en especial de
la seva organització en sistemes interconnectats: el so (i els sistemes d’escriptura), les paraules (creació i derivació, construcció de significats, els manlleus, les paraules internacionals...), la manera d’organitzar-les i les oracions (ordre de les paraules, temps verbals, components de les oracions...), i els discursos (connexions entre idees o els diferents tipus de text).

· Reflexió sobre els usos socials de la llengua. La llengua i el poder: sexisme,
violència i discriminació sociocultural en els usos lingüístics.

Coneixement de les llengües

· Reconeixement i valoració de la situació de les llengües al món. Famílies de
llengües i la seva evolució (naixement, vida i mort) i les polítiques que atenyen aquestes situacions.

· Coneixement de la situació lingüística a Europa, Espanya i Catalunya: les
famílies de llengües; llengües europees i les de l’emigració; les varietats dintre una llengua; territoris on es parlen les llengües europees.

Comunicació en situacions multilingües

· Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres
llengües, especialment amb les de l'entorn més proper. Ús de les estratègies
necessàries per resoldre aquestes dificultats i altres que es poden produir en
situacions d’interacció multilingüe o pluricultural, tot acceptant les peculiaritats de les altres llengües o cultures presents.

· Identificació i adaptació a les característiques de les diferents cultures
presents en situacions multilingües; gestió de l’alternança de llengües (o de les
varietats d’una mateixa llengua) presents en aquestes situacions i de les rutines
conversacionals segons les necessitats de comunicació, de manera que es faciliti la cooperació per dur a bon port la interacció.

· Domini de la competència comunicativa en més d’una llengua per realitzar
intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües en situacions multilingües: quotidianes en els mitjans de comunicació, al carrer o en l’ús de les TIC, en especial per a la realització de tasques acadèmiques.

· Ús del coneixement de les llengües romàniques com a bagatge que facilita
l'accés a altres llengües de la mateixa família, especialment en la comprensió de textos escrits.

Actituds i llengua

· Consciència de pertinença a una comunitat lingüística, social i cultural on el
català és vehicle de cohesió social i per a la construcció de la identitat i de la cultura. Alhora sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures.

· Valoració crítica i rebuig dels prejudicis relatius a les llengües: llengües fàcils i
difícils; llengües primitives i llengües de cultura; llengües sense gramàtica; llengües aptes per a la ciència; llengües superiors i inferiors; llengües riques i matisades, i llengües pobres.

· Valoració positiva i respecte vers les persones que parlen altres llengües o
varietat lingüística amb interès per conèixer i apreciar la cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules.

· Reconeixement i actitud crítica davant els missatges que suposin qualsevol
tipus de discriminació rebuig o negació d’altri, i voluntat de superar els prejudicis. Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.

· Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i
cultures, i valoració de la riquesa que comporta l’acceptació de la varietat lingüística i cultural.

Continguts comuns amb altres matèries
· Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.