dimecres, 25 de juny de 2008

LLENGÜES ESTRANGERES Continguts 2n.

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

· Participació en converses simulades que introdueixin a l’aula una varietat de
situacions comunicatives que l’aprenent pot trobar en el present o en un futur pròxim, com ara simulacions d’entrevista de selecció, converses telefòniques, presentació de reclamacions, demandes de serveis o d’informació, etc.

· Participació activa en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre temes d’alguna complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint atentament, expressant acord o desacord i argumentant breument les opinions pròpies, tot respectant les convencions del gènere.

· Impartició d’instruccions de manera que l’interlocutor pugui realitzar una acció de manera adequada en contextos cognitivament més exigents, com ara aprendre a fer servir una eina determinada, etc. adaptant la manera de parlar al seu grau de comprensió.

· Correspondència informal i amb un cert grau de formalitat, amb finalitats diverses (demanar informació, demanar disculpes, formular una queixa, etc), tant en suport paper com per via electrònica, respectant les convencions de cada gènere i mostrant nivells de correcció formal superiors.


Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals

· Comprensió crítica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents
documents orals i escrits.

· Identificació de les idees principals i extracció d’informació específica principal de varietat de tipus de textos orals i escrits de més gran complexitat lingüística i discursiva sobre temàtiques d’interès general i de divulgació de diferents camps del saber provinents de mitjans no especialitzats.

Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals

· En presentacions orals, ús de recursos verbals i no verbals (gestuals,
audiovisuals) per tal de captar i mantenir l’atenció de l'audiència, i de facilitar la comprensió del missatge.

· Ús eficient del coneixement adquirit també en altres matèries sobre les tècniques de maneig de les idees per a l’elaboració de discursos: pluja d’idees, organització d’anotacions en esquemes i mapes conceptuals, etc.

· Organització d’idees i planificació de l’estructura del discurs en paràgrafs ordenats segons la funció que cada un acompleix en el conjunt del text.

· Redacció de textos persuasius com ara un assaig, article o discurs, recorrent a
l’argumentació i la contraargumentació.

· Redacció d’assaigs de tipus acadèmic a l’entorn d’un tema d’interès, on
s’expressin raonadament les opcions personals, seguint un esquema o textos previs com a suport.

· Composició bàsica de textos de gèneres específics que seran útils durant la vida laboral i/o universitària, per exemple un currículum o una carta d’autopresentació amb organització de la informació, correcció formal i presentació adequades.

· Familiarització amb els principals gèneres electrònics (correu, xat, missatgeria, SMS, fòrum, blog, etc.) i amb les seves regles específiques de composició i cortesia.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

· Presa de consciència de les diferències entre el valor literal i el valor pragmàtic
dels enunciats, i sensibilització sobre alguns aspectes diferencials en les maneres
d’executar diferents actes de parla entre la llengua pròpia i la llengua meta (demanar favors, compliments, acord i desacord, queixes, donar ordres, etc.).

· Identificació dels trets bàsics que caracteritzen un determinat context comunicatiu (relació entre emissor i receptor, finalitat discursiva, grau de formalitat i familiaritat, etc.) i de recursos elementals per adequar-hi el tipus de discurs generat.

· Diversificació bàsica de recursos lingüístics per a l’expressió dels significats
volguts: ús d’alguns sinònims, algunes formes alternatives bàsiques de codificar les relacions lògiques entre idees, breu selecció de frases fetes o modismes, etc.

· Presa de consciència sobre les principals dificultats en la producció d’enunciats i textos, i ideació de formes autònomes de treball que facilitin la monitorització i l’autoedició de les pròpies produccions per tal d’aconseguir productes de més
qualitat.

· Presa de consciència sobre diferències bàsiques (lèxiques, fonològiques o
d’altres) entre les principals varietats geogràfiques estàndard de la llengua meta i reconeixement de la legitimitat de totes elles.

Dimensió de recerca i tractament de la informació

· Explicació de processos històrics, tecnològics o científics estudiats, a partir
d’anotacions, diagrames o altres tipus de recursos.

· Planificació i execució, individualment o en grup, de petites recerques o fragments (per exemple, un fragment del treball de recerca oficial de batxillerat) que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa.

Dimensió plurilingüe i intercultural

· Presa de consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les
pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per mitjà de la llengua objecte
d’estudi.

· Reflexió sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i
poder.

Dimensió estètica i literària

· Redacció de ressenyes crítiques senzilles sobre una obra literària o una pel·lícula, seguint un esquema o altres ressenyes crítiques com a suport.