divendres, 27 de juny de 2008

HISTÒRIA Continguts batxillerat (provisionals)

CONTINGUTS

Continguts comuns per a tots els blocs

· Localització en el temps i en l’espai dels processos, estructures i esdeveniments
més rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament
algunes interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la successió dels fets d’un mateix període històric.

· Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que
intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi
produeixen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu context més general.

· Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels principals processos d’evolució i canvi anteriors a l’època contemporània que permetin l’anàlisi de situacions posteriors, així com les particularitats de l’evolució històrica de Catalunya i d’Espanya.

· Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a
subjectes de la història de Catalunya i Espanya i exercitació de l’empatia
històrica.

· Realització de treballs d’indagació històrica –individuals o en grup- que comportin la recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de fonts diverses.
Processament i interpretació de la informació obtinguda, tot comprovant la
validesa de les hipòtesis o objectius formulats i comunicació dels resultats,
combinant diferents formes d'expressió, incloses les possibilitats que
proporcionen les TIC, i fent un ús correcte del llenguatge i del vocabulari històric pertinent.

· Valoració de les consecucions de la democràcia a Catalunya i Espanya, identificant els reptes pendents. Rebuig de qualsevol forma d'injustícia, discriminació, domini o genocidi. Assumpció d'una visió critica vers les situacions injustes i valoració del diàleg i de la recerca del consens per a la resolució de conflictes.

Antecedents històrics i evolució general del segle XIX

· Anàlisi i sistematització dels fets polítics més rellevants de la construcció de
l’estat liberal a Espanya (1808-1874). Identificació de l’impacte de la guerra del
francès i anàlisi dels punts més significatius de la Constitució de Cadis, en
comparació amb altres textos constitucionals del segle XIX. Valoració
argumentada de les continuïtats i canvis respecte de l’Antic Règim.

· Anàlisi del procés d’emancipació d’Hispanoamèrica fins a la crisi del 1898 i
identificació de les conseqüències socials i econòmiques del procés.

· Descripció i explicació del procés d’industrialització, de les transformacions
econòmiques i socials, i del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX. Comentari de fonts estadístiques i gràfiques sobre la industrialització a Catalunya. Caracterització del naixement i evolució del moviment obrer durant la segona meitat del segle XIX.

· Anàlisi i caracterització del règim polític de la Restauració i de les seves
limitacions, així com de l’oposició al seu sistema. Anàlisi i caracterització de la
consciència i recuperació de la identitat nacional catalana i dels orígens del
catalanisme polític, així com d’altres nacionalismes, durant el segle XIX fins a
l’època de la Restauració per mitjà de la valoració i comentari d’algunes de les
seves fonts textuals més representatives.

Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra
Civil

· Identificació i anàlisi dels elements que configuren la crisi de la Restauració i de les seves causes, des dels fets de 1898 fins a la Segona República Espanyola
(1931). Identificació, anàlisi i valoració argumentada de l’evolució del catalanisme polític durant el primer terç del segle XX i, en particular, de les realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya.

· Sistematització de les fases polítiques de la Segona República i valoració argumentada de la política reformista i de les reaccions antidemocràtiques.
Identificació de les continuïtats i canvis de la Constitució de 1931 respecte de les
anteriors en el període liberal. Anàlisi de l’evolució política, els textos legals i de
les realitzacions de la Generalitat Republicana.

· Identificació de les causes de la sublevació militar de 1936 i de les fases principals de la Guerra Civil. Descripció i anàlisi de l’evolució política i de la
repressió social i ideològica a les rereguardes dels dos bàndols. Establiment de
relacions amb la situació internacional.

· Anàlisi de la situació de la Generalitat republicana durant la guerra i de la població civil. Explicació argumentada del desenllaç de la guerra i de les conseqüències del conflicte per mitjà del contrast crític de diverses fonts. Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975)

· Identificació dels elements que defineixen el règim franquista i anàlisi de la seva gènesi i dels seus fonaments. Sistematització de l’evolució política i econòmica des de la fi de la Guerra Civil fins al 1959. Anàlisi i interpretació de textos, gràfiques i estadístiques i altres fonts històriques.

· Sistematització de l’evolució política i econòmica del franquisme des de
l'expansió dels anys seixanta fins al 1975. Sistematització i anàlisi de les
transformacions socials i econòmiques de Catalunya durant aquest període.
Identificació de les principals continuïtats i canvis respecte de l’etapa anterior per mitjà de l’anàlisi, interpretació i contrast de diverses fonts històriques, entre les quals les fonts orals.

· Anàlisi de la repressió política, ideològica i social en el conjunt d’Espanya i de la repressió identitària en els àmbits de les nacionalitats. Descripció i valoració de l’evolució de les diverses formes d’oposició al règim franquista i reconeixement del paper de la memòria històrica de la lluita per la democràcia, a partir de l’anàlisi i contrast de diferents fonts. Anàlisi de la dictadura franquista en relació amb l’àmbit internacional.

· Identificació i descripció dels factors principals de la vida quotidiana, la cultura i les mentalitats a Catalunya i Espanya durant el franquisme. Anàlisi i interpretació de la condició femenina durant el franquisme i en relació amb altres etapes històriques.

La transició a la democràcia (1975-2004)

· Descripció i interpretació dels fets més rellevants de la transició política (1975-
1981). Anàlisi dels principis bàsics de la Constitució de 1978 i comparació amb
els textos legals anteriors. Descripció del procés d’organització territorial derivat
del principi constitucional que preveu i regula les autonomies.

· Anàlisi del procés de restauració de la Generalitat de Catalunya i dels principis
bàsics de l’estatut d’autonomia de Catalunya del 1979 en el seu context històric.

· Sistematització dels fets i de les transformacions més rellevants de la història
recent en relació amb l’evolució política i econòmica d'Espanya (1981-2004)
dirigides pels governs democràtics. Valoració del procés d’integració d’Espanya a la UE i del paper de Catalunya dins el marc europeu. Anàlisi d’alguns processos en relació amb el context internacional.

· Caracterització dels fets i de les transformacions més rellevants de la història
recent a Catalunya (1980-2004) en relació amb la política, la societat, l’economia i la cultura, identificant els assoliments i els reptes pendents.

· Reflexió sobre els reptes de la democràcia actual a Catalunya i Espanya i
valoració de la necessitat del compromís individual i col·lectiu amb les institucions democràtiques. Reconeixement dels valors de la pluralitat i la igualtat i rebuig de les conductes discriminatòries i violentes.

Connexions amb altres matèries

Filosofia i ciutadania. Llatí. Grec
- Caracterització del poder polític, l’estat de dret i la democràcia.

Ciències per al món contemporani
- Anàlisi històric de la relació entre societat, ciència i tecnologia.

Àmbit de llengües. Cultura audiovisual

- Ús de tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació.
- Elaboració del discurs propi de la història a partir de les competències
lingüístiques orals i escrites (descripció, explicació, justificació interpretació i
argumentació) i de llenguatges icònics i audiovisuals.

Història del món contemporani
- Localització en el temps i en l’espai dels processos, estructures i esdeveniments
rellevants d’època contemporània a escala local, europea i mundial.

Geografia. Economia.
- Anàlisi de l’evolució històrica de l’economia catalana i espanyola a partir de la
interpretació dels principals indicadors socioeconòmics. Funcions de les
administracions públiques en la gestió econòmica i en la política social.
- Caracterització del paper de Catalunya i Espanya dins les principals tendències
de l’economia internacional i de la UE. Anàlisi dels fenòmens des de diverses
escales geogràfiques.
- L’organització territorial de l’estat espanyol. Caracterització de Catalunya com a comunitat autònoma i nació.
- Reconeixement de la cultura i la identitat catalanes com factors decisius de
l’evolució històrica i del present.

Història de l’art. Història de la filosofia. Història de la música i la dansa. Literatura catalana. Literatura castellana. Literatura universal
- Context històric dels moviments i corrents filosòfics, estètics i literaris d’època
contemporània a Catalunya i Espanya.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Obtenció i interpretació de fonts gràfiques i estadístiques aplicades a l’anàlisi de fenòmens històrics.