dimecres, 25 de juny de 2008

LLENGÜES ESTRANGERES Continguts 1r

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

· Utilització de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular a
classe.

· Participació activa en converses reals cara a cara i a través de mitjans
electrònics, que abordin diverses situacions i temes rellevants per a l’aprenent.

· Ajustament de la manera d’intervenir en la conversa tenint en compte el grau
de familiaritat amb l’interlocutor i el grau de formalitat del context.

· Agafar i cedir el torn de paraula de manera apropiada.

· Comprovació de la comprensió quan es troben dificultats en la conversa, i
demanda i oferiment d’aclariments.

· Participació activa en discussions o debats orals sobre temes familiars i
rellevants per a l’aprenent, o en fòrums digitals, escoltant o llegint atentament,
expressant de manera breu la pròpia opinió.

· Correspondència informal simple amb finalitats diverses, tant en suport paper
com per via electrònica, respectant les convencions de cada gènere i mostrant
nivells de correcció formal suficient per a l’eficàcia del missatge.

Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals

· Alt grau de comprensió del discurs propi de l’aula tant oral com per escrit:
instruccions per executar les tasques de classe, organització de la feina,
explicacions del professorat i dels companys i companyes.

· Comprensió bàsica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents
documents orals i escrits.

· Comprensió dels elements centrals de narracions, explicacions i converses
autèntiques enregistrades en àudio o vídeo amb durada, complexitat cognitiva,
lingüística i discursiva limitades, en condicions determinades: situacions de la vida quotidiana, en varietats estàndard de la llengua, amb unes condicions d’audibilitat i intel·ligibilitat favorables.

· Identificació de les idees principals i extracció d’informació específica principal de varietat de tipus de textos orals i escrits sobre temàtiques d’actualitat, d’interès general i de divulgació de diferents camps del saber provinents de mitjans no especialitzats.

· Inferències a partir del context lingüístic, paralingüístic i no lingüístic, en textos orals i escrits.

· Iniciació a la interpretació de titulars de premsa sobre notícies d’interès per a
l’aprenent.

· Lectura extensiva de novel·les graduades i d’obres amb valor literari
accessibles, completes o adaptades.


Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals


· Narració oral o escrita simple i eficient d’episodis biogràfics, anècdotes
personals i relats històrics o de ficció molt breus.

· Descripció oral o escrita de persones, objectes i llocs amb una finalitat
comunicativa.

· Explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat, tot
explicant raonadament les opcions personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema.

· Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o discussions a l’aula.

· Exposició oral de treballs personals o de grup, elaborats amb anterioritat, on
s’estableixen relacions de causa i efecte.

· Recitació o dramatització de textos propis o aliens en actuacions en viu
preparades amb anterioritat, o enregistrades en àudio o vídeo.


Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

· Reflexió a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de
funcionament del sistema gramatical (fonologia, morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció.

· Interrelació i integració dels coneixements sobre la llengua i la comunicació
adquirits en diferents contextos d’aprenentatge formal i no formal (classes de
llengües primeres i estrangeres, classes d’altres matèries, vida escolar i privada).

· Utilització eficient dels coneixements sobre la llengua i la comunicació adquirits en diversos contextos formals i no formals per millorar la comprensió i
expressió en llengua estrangera.

· Presa de consciència sobre els propis processos d’aprenentatge de la
llengua, la utilitat de les estratègies desenvolupades en la comprensió i producció de missatges.

· Autoavaluació de les pròpies fortaleses, dificultats en l’aprenentatge i
competències en llengua estrangera assolides. Identificació dels progressos i
d’àrees de millora prioritàries.

· Presa de consciència sobre la influència dels aspectes emocionals sobre
l’aprenentatge de la llengua estrangera, i desenvolupament d’estratègies per a
superar la inseguretat pròpia del parlant al·lòcton.


Dimensió de recerca i tractament de la informació


· Interpretació d’informació presentada de manera gràfica, com ara en taules,
diagrames o esquemes, similars als emprats en la vida quotidiana.

· Utilització eficaç de material de consulta tant per trobar informacions
(enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines web) com per millorar les
seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques).

· Discriminació crítica de la fiabilitat de les fons d’informació consultades.

· Col·laboració per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com
ara resoldre un problema de lògica o decidir l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la capacitat per treballar en equip.

· Elaboració, individualment o en grup, de treballs de tipus acadèmics sobre
una àrea cultural o científica d’interès per a l’alumnat: història, literatura, música, ciència, tecnologia etc., respectant les característiques formals d’un treball acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema.

· Redacció i posada en comú oralment d’informes breus i senzills explicant el
procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats.

· Planificació i execució, individualment o en grup, de petites recerques o
fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la presentació oral de resultats.

· Ús de les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement.

· Respecte pels drets d’autoria i citació de fonts segons algun dels estàndards
acceptats per la comunitat acadèmica.


Dimensió plurilingüe i intercultural

· Valoració de la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual i reflexió sobre l’efecte que l’ús de llengües internacionals pot tenir en la preservació de la diversitat lingüística.

· Presa de consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones
geogràfiques on es parla com a llengua primera o segona; de l’ús que se’n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la no correspondència unívoca entre la llengua meta i les diferents cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d’expressió.

· Sensibilitat envers les dificultats dels parlants al·lòctons quan parlen la pròpia
llengua.


Dimensió estètica i literària

· Lectura amb comprensió suficient, facilitada per l’ús de glossaris o d’altres
elements de suport, de fragments literaris curosament seleccionats pel seu interès per als aprenents, el seu valor literari o històric i la seva complexitat lingüística.

· Lectura amb comprensió suficient d’alguna obra completa original, amb valor
literari, adequada i accessible (novel·la curta, conte, etc).

· Reacció personal davant d’una obra de valor estètic (literària, cinematogràfica,
còmic) expressada oralment o per escrit, utilitzant com a suport anotacions,
esquemes, etc.