dimarts, 1 de juliol de 2008

ECONOMIA DE L'EMPRESA Continguts 1r

L’empresa com a organització

· Identificació del paper de l’empresa com unitat econòmica i de la tasca de
l’empresari, considerant la seva evolució històrica, així com els seus objectius i el
conflicte entre ells. Reconeixement del seu paper com a generadora de rendes i
benestar en la societat.

· Reconeixement de les funcions necessàries per a l’activitat empresarial i les
seves interrelacions, els objectius, els conflictes i les tipologies generals
d’empresa. Consideració de les empreses i organitzacions amb finalitats socials i
no lucratives.

· Valoració de la responsabilitat vinculada a l’activitat empresarial tant des del punt
de vista social com mediambiental, mitjançant l’anàlisi i recerca de casos que
permetin el contrast d’opinions i el debat.

· Interpretació de les estructures organitzatives i organigrames, les relacions
d’autoritat i responsabilitat entre els diferents nivells organitzatius i els canals de
comunicació possibles, així com les causes que provoquen l’aparició
d’estructures informals. Obtenció d’informació sobre estructures organitzatives
d’empreses diverses.

· Diferenciació entre l’aplicació de diferents estils de direcció i de lideratge en una
organització i les conseqüències sobre els resultats, així com la implicació dels
treballadors. Valoració dels efectes de la motivació sobre el rendiment i
l’assoliment d’objectius.

· Aplicació del procés de presa de decisions a un cas senzill. Utilització de matrius
i arbres de decisió com a mètode d’estructuració i resolució de situacions aplicant
criteris per a situacions de risc i incertesa.

Gestió dels recursos humans

· Valoració de la importància d’una bona gestió de les persones en qualsevol àmbit
i identificació de les funcions del departament de recursos humans.

· Coneixement de les etapes d’un procés de selecció de personal aplicat per les
empreses i de la gestió dels recursos humans per competències.

· Reconeixement de la utilitat de la intel·ligència emocional en la gestió de les
relacions i com a via per millorar tant l’eficiència de les organitzacions com les
pròpies relacions personals.

· Valoració de la gestió del coneixement i la formació com a mecanismes per a
gestionar el capital intel·lectual dins un equip humà.

· Anàlisi de les relacions laborals i de la negociació col·lectiva en el paper de la
resolució de conflictes entre empresaris i treballadors. Recerca d’informació
bàsica dins de l’Estatut dels treballadors i convenis col·lectius.

· Identificació dels trets generals dels contractes de treball més usuals així com el
càlcul bàsic d’un rebut de salari senzill, interpretant els efectes d’una variació en
algun dels seus components sobre la renda del treballador.

· Identificació dels factors socioculturals que limiten o discriminen per causa de
gènere o altres motius determinats col·lectius en l’activitat empresarial i
descripció de possibles mesures correctores de situacions de desigualtat i
discriminació.

Gestió de la producció

· Descripció del procés de producció com l’activitat generadora de valor afegit i
valoració de l’eficiència en l’ús de recursos.

· Apreciació de la recerca, el desenvolupament i la innovació com a motors del
canvi tecnològic i de millora de la competitivitat empresarial.

· Classificació i càlcul dels costos de producció de l’empresa utilitzant sistemes
d’assignació de costos i analitzant les repercussions sobre la valoració de les
existències i el resultat de l’empresa.

· Anàlisi de les decisions de producció o externalització de costos amb l’ajut del
llindar de rendibilitat a partir de la interpretació i resolució de casos. Anàlisi i
representació gràfica amb el suport de fulls de càlcul.

· Reconeixement dels continguts d’un sistema de gestió mediambiental entès com
a eina per a una producció sostenible i com a una font d’avantatges competitius,
mostrant interès per la necessitat de canvis en el sistema productiu que portin a
una millor preservació del medi natural.

· Valoració de la importància dels sistemes de gestió de la qualitat i els processos
de reenginyeria com a factor estratègic de l’empresa.

· Interpretació de les estratègies de logística integral com a generadores
d’avantatges competitius per l’empresa mitjançant l’anàlisi de casos.

· Aplicació i interpretació de les tècniques de planificació de la producció i control
de projectes i de les conseqüències sobre la seva gestió.

· Valoració de la necessitat dels inventaris així com dels costos que suposen en
relació als objectius d’eficàcia i eficiència de la funció de proveïment per mitjà de
l’aplicació de models de gestió d’inventaris en casos senzills.

Gestió comercial

· Identificació de les finalitats del màrqueting en relació als objectius empresarials,
les relacions amb la clientela i l’entorn empresarial.

· Càlcul de la quota de mercat i identificació del mercat potencial, la competència i
la tipologia de mercat a què pertany un producte.

· Observació utilitzant exemples reals del significat i dels criteris per la
segmentació de mercats i la seva aplicació en la selecció del públic objectiu.

· Anàlisi les diferències de posicionament entre productes reals d’un mateix mercat
com a conseqüència de les accions de màrqueting, raonant les possibles
estratègies aplicades.

· Reflexió sobre els factors que influeixen en el comportament de les persones
consumidores i el procés de decisió de compra, a partir d’exemples reals i
pròxims.

· Anàlisi del sistema d’informació de màrqueting de les empreses i identificació de
les diferents tècniques i fonts d’informació utilitzades en un procés d’investigació
de mercats.

· Descripció del procés de planificació en el màrqueting, l’establiment del mix de
màrqueting i del tipus d’estratègia a desenvolupar.

· Anàlisi del concepte, les característiques i el cicle de vida d’un producte així com
la tipologia d’una cartera de productes, a partir d’exemples de productes
quotidians.

· Caracterització de l’envàs, l’etiqueta i la marca, en relació al posicionament o
valor de la marca. Identificació d’estratègies de marca i de llançament de nous
productes.

· Descripció, a partir de casos concrets, de les metodologies de fixació del preu del
producte i establiment d’estratègies de preus.

· Localització d’estratègies de distribució valorant, de forma general, els seus
avantatges i inconvenients.

· Caracterització del model de franquícia i dels seus avantatges i inconvenients
entre altres opcions de comerç associat a partir de la recerca d’informació de
casos comercials reals.

· Recerca, observació i enumeració en establiments comercials reals de tècniques
de marxandatge i animació del punt de venda valorant la influència sobre les
decisions de compra.

· Descripció dels instruments de comunicació empresarial en relació al seu cost i la
seva eficàcia, considerant i valorant les noves formes relacionades amb la
innovació tecnològica.

· Identificació de les etapes del procés d’elaboració d’un missatge publicitari.

Anàlisi dels recursos utilitzats en diferents missatges publicitaris per aconseguir
els objectius comercials. Reflexió i elaboració d’informes sobre la legalitat i els
aspectes ètics d’alguns d’ells.

Connexions amb altres matèries

Ciències per al món contemporani
- Sobreexplotació de recursos, impacte mediambiental i gestió sostenible del
planeta.
- Desenvolupament i canvi cientificotecnològic. Tipus de materials, usos i riscos.
- Processament, intercanvi i tractament de la informació. Revolució tecnològica de
la informació.

Geografia
- Territori i activitats econòmiques: tendències i problemàtiques, localització,
desequilibris i repercussions ambientals i socials.
- El món del treball.

Economia
- Producció, productivitat i costos.
- Anàlisi dels mercats i variació de les condicions de l’oferta i demanda.
- Els recursos naturals i la seva gestió.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Estadística descriptiva: gestió, tractament i interpretació crítica de dades, gràfics
i paràmetres. Anàlisi de funcions per extrapolar models de fenòmens socials i
econòmics.
- Representació gràfica de funcions, per mitjà de l’ús de programes
informàtics.