dimarts, 1 de juliol de 2008

ECONOMIA DE L'EMPRESA Continguts de 2n

La informació econòmica i financera a l’empresa

· Utilització de diferents criteris de valoració de les existències analitzant els
efectes sobre el resultat comptable de cada criteri.

· Consideració de la comptabilitat com a instrument d’informació sobre el patrimoni
i els resultats necessaris per a tots els interessats en la gestió de l’empresa,
valorant la importància de la normalització comptable.

· Representació del patrimoni empresarial i registre dels fets comptables més
habituals i determinació del resultat utilitzant el mètode de la partida doble i la
normativa comptable.

· Identificació dels documents que formen els comptes anuals i de la seva funció
representativa de la imatge fidel del patrimoni i dels resultats de l’empresa.
Reconeixement del paper de la funció auditora com a garant de la informació.

· Consideració de les principals figures impositives que afecten a l’empresa,
valorant la incidència social del frau fiscal.

· Anàlisi dels cicles d’explotació de l’empresa, càlcul i interpretació del període
mitjà de maduració en relació amb el capital circulant mínim.

· Anàlisi i interpretació d’estats comptables mitjançant ràtios, detectant
desequilibris, arribant a conclusions i proposant mesures correctores. Obtenció i
comparació d’estats comptables d’empreses de diferents sectors.

Gestió financera

· Descripció de l’estructura econòmica i financera de l’empresa i classificació de
les diferents fonts de finançament.

· Caracterització de les diferents formes de finançament propi i aliè en atenció als
seus costos. Vinculació entre els mercats borsaris i les operacions de
finançament empresarial. Identificació de les característiques fonamentals dels
productes financers bancaris a l’abast de les empreses.

· Identificació dels trets fonamentals i de les tipologies d’inversió. Esquematització
de projectes d’inversió i utilització de mètodes de selecció estàtics i dinàmics en
la seva valoració. Càlcul i selecció de projectes d’inversió amb el suport de fulls
de càlcul.

Direcció estratègica i creixement empresarial

· Reconeixement de la necessitat d’estratègies i decisions vinculades als
avantatges competitius, la cadena de valor i el desenvolupament empresarial.

· Anàlisi de la direcció estratègica i del disseny d’estratègies competitives de
negoci i corporatives.

· Anàlisi dels factors que condicionen les decisions de localització i dimensió de les
diverses activitats de l’empresa, valorant les conseqüències socials que suposa
la localització o deslocalització d’una empresa d’un àmbit geogràfic.

· Anàlisi de les estratègies de creixement intern i extern i dels seus avantatges i
riscos i valoració de la incidència sobre els mercats de la creació de holdings
empresarials, a partir de l’estudi de casos.

· Descripció del procés d’internacionalització de les empreses i de creació de
mercats globals en el context de les tecnologies de la informació. Valoració dels
aspectes positius i negatius de les empreses multinacionals i dels efectes de la
globalització econòmica.

· Consideració de la importància de les PIME com a creadores d’ocupació i les
estratègies enfront les grans empreses i el mercat global.

El projecte empresarial

· Detecció de necessitats i obtenció d’idees de negoci. Consideració de
l’autoocupació com una forma de desenvolupament professional viable i a l’abast.
Descripció dels passos per la creació d’una empresa i dels continguts d’un pla
d’empresa.

· Identificació dels trets fonamentals de les diverses formes jurídiques atenent als
seus costos i responsabilitats.

· Disseny d’un petit projecte empresarial, amb autonomia i creativitat seguint els
passos d’un pla d’empresa simple, reconeixent la necessitat d’una organització i
planificació del treball i amb actitud favorable al treball en equip.

· Elaboració d’un senzill estudi de mercat i valoració de la idea mitjançant l’anàlisi
DAFO. Descripció de l’organització i dels recursos humans necessaris.

· Definició d’un pla de màrqueting aplicat al projecte definint la producció i el
posicionament del producte o servei i establint les estratègies per a cada variable
del màrqueting-mix.

· Elaboració d’un pla d’inversions i finançament general del projecte basat en
dades aproximades i estudi de la viabilitat del projecte.

· Presentació i comunicació, amb originalitat i iniciativa, dels continguts del pla
d’empresa, defensant la seva viabilitat tècnica, financera i comercial de forma
argumentada, utilitzant el vocabulari adient. Utilització de suports digitals diversos
en l’elaboració i presentació del projecte.


Connexions amb altres matèries

Geografia
- Processos de globalització i desigualtats territorials. Impacte dels processos de
deslocalització empresarial.
- Institucions d’àmbit europeu i internacional: polítiques econòmiques, socials i
mediambientals.

Economia
- Anàlisi dels mercats i variació de les condicions de l’oferta i demanda.
- Funcionament del comerç internacional.
- Els bancs i el sistema financer.
- Sector públic i fiscalitat.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Interès simple i compost. Anualitat de capitalització i amortització.
- Programació lineal. Màxims i mínims.